> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1226 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1226 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2019

ЗАПОВЕД №РД-1226 / 15.12.2019 г., относно Протокол   от  07.05.2019 година  на  Комисията   назначена    със    Заповед   №  РД-0219/27.03.2019 г.,  за  установяване  на   самосрутваща се жилищна сграда   с идентификатор  67653.927.87.1 в поземлен имот с идентификатор 67653.927.87 по кадастралната карта на  гр.Смолян кв.Устово одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г.  собственост на Дафина Я. Гълъбова, Сълзица А. Асенова, Асен Б. Асенов, Мирослав Б. Асенов, Магдалена Б. Асенова и Ася М. Рупцова. и на основание  член  195,  ал.6  от  Закон  за  устройство   на  територията и чл.  44,   ал. 1 и  ал. 2  от   Закона за местното самоупраление и местната администрация. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН