> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1224 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1224 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2019

 ЗАПОВЕД №РД-1224 / 15.11.2019 г., относно Протокол от 10.10.2019 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда с иднтификатор 67653.915.630.1 в поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта на гр.Смолян одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК – Смолян, участвуващ в УПИ ХХХIII-1542,1543 в кв.107 поп плана на кв.Г.Смолян собственост на н-ци Филип В. Милушев – Марийка Ф. Монева, Сийка Ф. Енева, Георги Ф. Милушев, Софка Н. Милушева, Филип Б. Милушев, Ана В. Петусис, Димитър В. Милушев, Илия В. Милушев, Стефанка И.Милушева Филип А. Милушев и Пенка А. Нейчева и на основание член 195, ал.6 от Закон за устройство на територията и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоупраление и местната администрация.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН