> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.12.2019

  Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-092/05.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Подмяна на част от кабелна линия 20 кV от ТП Изгрев до ТП ДЮФА в гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.922.78, 67653.922.849, 67653.922.850, 67653.922.851, 67653.922.317, 67653.922.852, 67653.922.854, 67653.922.853 и 67653.922.494 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-092


Заповед №УТР-093/05.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ XVI държ. в кв.33 по плана на с.Смилян с образуване на нов УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 30%, плътност 60%, кинт 1.2.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-093


Заповед №УТР-094/05.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Външно електрозахранване, Кабелна линия 20 кV, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Цех за преработка на дървесина“ на ЕТ „Минчо Карнобатев“ в с.Смилян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.1690 и 67547.501.1691 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-094


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян