> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.
В посочения срок от 19.11.2019 г. до 19.12.2019 г. всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.


20.12.2019 г.

PDF Файл - Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации на проект на Наредба №2


 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ-НАРЕДБА №2

PDF Файл - ПРОЕКТ-НАРЕДБА №2

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Такса битови отпадъци

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Такси за детски градини, ученически общежития и други общински социални услуги

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Такси технически услуги

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Такси за административни услуги и права

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Други цени и такси

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - Заявления