СЪОБЩЕНИЕ

13.11.2019

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3 съобщава на засегнатото население за следното инвестиционно предложение: Основен ремонт и реконструкция на Път III - 861 „(II-86) - Югово – Лъки - Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30  

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - Съобщение