> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

08.11.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-088/31.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на ПУП - План за регулация. Изменение на уличната регулация от о.т.1316 до о.т.1304 и на дворищната регулация на УПИ VII-за обществено обслужване и УПИ X за озеленяване със заличаване на същите в кв.153 по плана на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-088


Заповед №УТР-089/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVII -686 /за ПИ 686,687,688,689,690 и 691/ с образване на нови УПИ: УПИ…за рибостопанска дейност и УПИ …база за риболов в кв.24 по плана на с.Смилян в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2. и УПИ …къща за гости в кв.24 по плана на с.Смилян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-089


Заповед №УТР-090/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Трасе на водопровод за рибарници в поземлен имот 67547.501.686 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.583, 67547.501.585, 67547.501.686, 67547.501.687, 67547.501.688, 67547.501.689, 67547.501.690, 67547.501.691, 67547.501.989, 67547.501.1024 и 67547.501.1113 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-090


Заповед №УТР-091/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I –озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.914.1559/ с присъединянане към УПИ II-420 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.30, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-091


инж. МАРИАНА А. ЦЕКОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение х№1249/19.09.2019год. на Об.С-Смолян