> Начало > Обяви и съобщения > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

16.11.2012

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23 ноември 2012 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния           

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”, с.Широка лъка  и откриване на Център за настаняване от семеен тип  за  деца  до 18 г. като делегирана държавна дейност.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2.Промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.923.525 и част от 67653.923.324, предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв. 107 по плана гр. Смолян, кв. Устово.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3.Съгласуване  изменението на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХVІІ  -  6.160 – курортна дейност  в землището на с. Стойките в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе преминаващо през ПИ 69345.101.1115, 69345.101.709, 69345.101.104, 69345.13.617, 69345.13.615, 69345.102.70, 69345.102.67, 69345.13.612, 69345.13.559, 69345.13.652, 69345.13.597 и 69345.13.452 в землище Стойките, община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5.Изменение на Решения с №№203 и 204/19.12.2008 год. на Общински съвет Смолян и допълнение на Решения с №№285 от 27.07.2009 год. и 776 от 20.09.2011 год. на Общински съвет – Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6.Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година приета с Решение № 57/02.03.2012 година на Общински съвет Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7.Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8.Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9.Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.917.190,  образуващ Урегулиран поземлен имот ХVІ - 190, кв. 183 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10.Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11.Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12.Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13.Дарение на имот – частна общинска собственост по реда чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15.Приемане на решение за учредяване на търговско дружество с общинско участие в капитала – Дружество с ограничена отговорност /ООД/.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16.Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17.Разглеждане отчета за дейността от участието на сегашният представител на Община Смолян в Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД  и определяне на нов представител на Община Смолян в Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД

       ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 23.11.2012г.

 

ФИЛИП ТОПОВ

Председател  на  Общинския съвет