> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.10.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява


Решение №1263 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 10.10.2019 год., протокол №59 се разрешава и е одобрено задание за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за обект : „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.131.12, 67653.131.460, 67653.37.461, 67653.37.453 и 67653.134.455.

PDF Файл - Обявление по Решение №1263


Решение №1264 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 10.10.2019 год., протокол №59 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП - парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на В. Ц. в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.78.413 и 67653.78.40.

PDF Файл - Обявление по Решение №1264


инж. МАРИАНА А. ЦЕКОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение х№1249/19.09.2019год. на Об.С-Смолян