> Начало > Обществени поръчки > ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.11.2012

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

„Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ «Отец Паисий» град Смолян и ОДЗ № 2 «Синчец» град Смолян“

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 

ТОМ I

КНИГА I

Решение за откриване на процедура за възлагане на Обществена поръчка

КНИГА II

Обявление за Обществена поръчка

ТОМ II

КНИГА I

Описание и специфични условия на поръчката

КНИГА II

Техническа сецификация

КНИГА III

Указания към участниците

КНИГА IV

Критерий за оценка на офертите

КНИГИ V

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Оферта

Образец № 2 - Техническа оферта

Образец № 3 - Ценова оферта

Образец № 4 - Информация за оборота

Образец № 5 - Списък сходни договори

Образец № 6 - Списък на техническото оборудване

Образец № 7 - Декларация от подизпълнител

Образец № 8 - Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2,т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Образец № 9 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Образец № 10 - Декларация за приемане на условията

Образец № 11 - Декларация за приемане на проекта на договор

Образец № 12 - Списък на експертите

Образец № 13 - Декларация за ангажираност

Образец № 14 - Проект на договор