> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр. Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-98- за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност ( ПИ 67653.923.98 ), кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, Община Смолян. С разработката за промяна на ПУП се предвижда да се промени източната граница на УПИ I-98- за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност, кв.7 като към него се придаде част от ПИ 67653.923.278, която попада в УПИ III-Озеленяване, което озеленяване не е реализирано. В разширението с част от ПИ 67653.923.278 не се предвижда бъдещо застрояване. С промяната на ПУП-ПРЗ не се променя отреждането на УПИ-то в Предимно-производствена зона (Пп) и отреждането му за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност, както се запазват и градоустройствените му показатели.