> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

13.11.2012

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр, 25/2003 г., изм. и доп.)

 

От“БТК“ АД

гр. София, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 115, ЕИК: 831642181

 

СЪОБЩАВА


 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2573- Smilan”, находяща се в с.Смилян, м."Змиева бърчина" , ТВРС

За контакти: “БТК” АД
гр. София, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 115 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ 

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС