> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"

01.10.2019

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

От 01.10.2019 г. стартира приема на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
Чрез проекта ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.
Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected].
Краен срок за подаване на заявления за участие е 31.12.2019 г.. При необходимост посоченият срок може да бъде удължен.

Образеца на заявление за участие може да бъде намерен на адрес:
PDF Файл - Заявление

Подробна информация за проекта на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян