> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ:

12.11.2012

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с предмет:

„Събиране, транспортиране и временно съхраняване на биоотпадъци от зелената система и личните стопанства в община Смолян на площадка м. Вельово, землище с.Турян".

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 - Техническо задание

Приложение №2 - Указания към участниците

Приложение №3 - Опазване на околната среда 

 

ОБРАЗЦИ

Образец №1 - Административни сведения

Образец №2  - Декларация за подизпълнител

Образец №3 - Декларация съгласие от подизпълнител

Образец №4 - Справка декларация 

Образец № 5 - Календарен график

Образец № 6 - Месечен протокол

Образец №7 - Моментен протокол

Образец №8 - Техническа оферта

Образец №9 - Ценова оферта

Образец № 10 - Проектодоговор