> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ 


30.09.2019 г.

PDF Файл - Разяснение №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Пазарно проучване

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка 

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

КНИГА I

PDF Файл - Технически спецификаци

ZIP Архив - ОП №1 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №2 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №3 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №4 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №5 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №6 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №7 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

КНИГА II

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

КНИГА III

PDF Файл - Проект на договор

КНИГА IV

WORD Файл - Образци

КНИГА V

PDF Файл - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата