> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чре

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН,

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2;

Обособена позиция № 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА“.


17.09.2019 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

ZIP Архив - ОП №1 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №2 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци