> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от З

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.08.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


02.11.2020 г.

PDF Файл - Обявление за изменение

PDF Файл - Допълнително споразумение


24.02.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Приложения


24.01.2020 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол № 1

PDF Файл - Протокол № 2

PDF Файл - Протокол № 3

PDF Файл - Протокол № 4

PDF Файл - Протокол № 5

PDF Файл - Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП


21.01.2020 г.

Изх. № ДЛ000644 от 21.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 14 от 23.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0009 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 24.01.2020 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF файл - Съобщение за отваряне на ценови оферти


14.01.2020 г.

PDF файл - Протокол № 2 за разглеждането на документите по чл. 39 ал. 2 от ПП ЗОП от офертите на участниците


18.12.2019 г.

PDF файл - Съобщение за възобновяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка


29.10.2019 г.

PDF файл - Информация по производство по обжалване


27.09.2019 г.

PDF файл - Съобщение за спиране на процедурата


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ZIP Архив - ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Книга ІІ:

PDF Файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF Файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF Файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА