> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

31.10.2012

 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В КВ. УСТОВО В ГР. СМОЛЯН“ , финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/049

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

  1.Част Архитектура 

 

 

 

 2.Част Геодезия 

 

 

 

 3.Част Инжинерен Геоложки Доклад 

 4.Част Пожарна Безопасност 

 5.Част Конструктивна 

  6.Част ВиК 

   

7.Част Технология

 8.Част Ландшафтна Архитектура 

 9.Част Електро Повиквателна Сигнализация 

 10.Част Отопление и Вентилация 

 11.Част Електро 

 12.Част ОСЕЕИП

 13. Част Енергийна Ефективност 

 14. Част Безопасност и Здраве 

 

КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

КС

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

КНИГА V

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

КНИГА VI

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 Оферта

Приложение  № 2 Техническа оферта

Приложение  № 2а Списък на основните строителни продукти

Приложение  № 2б Декларация за съответствие на всеки от строителните продукти

Приложение  № 3 Ценова оферта

Приложение  № 4 Декларация за използване на подизпълнител

Приложение  № 5 Декларация от подизпълнител

Приложение  № 6 Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение  № 7 Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение  № 8 Декларация условия

Приложение  № 9 Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение  № 10 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда

Приложение  № 11 Информация оборот

Приложение  № 12 Списък договори строителство

Приложение  № 13 Списък на лицата за изпълнение

Приложение  № 14 Автобиография

Приложение  № 15 Декларация - ангажираност

Приложение  № 16 Списък на техническо оборудване

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

 

“ Този документ в създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект ,, Подай ръка " който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. "