СЪОБЩЕНИЕ

05.08.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 1109/01.08.2019г. за „Преустройство и разширение – пристройка на съществуваща сграда за предприятие за производство на мляно месо и месни заготовки“ в УПИ Ⅶ-923.46, кв.6 по плана на гр. Смолян, с възложител: ЕТ „Мирослав Кочмаров – Роса МБ“, ул. „Дичо Петров“ №8, бл. 47,вх. А, ет. 2, ап. 3, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=904&nws_cat_id=4

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян