> Начало > Обществени обсъждания > Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

П О К А Н А

за публично обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 24 юли 2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Заместник-кмет на Община Смолян.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул. „България” № 12/, ет. 2, стая 213 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обобщен отчет

ZIP Архив - Приложения към отчета


 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на ОбС - Смолян