> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАНТАЛЕЙМОН“ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“


02.10.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор за изпълнение

ZIP Архив - Приложения


29.07.2019 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол  по чл.181, ал.4 от ЗОП


15.07.2019 г.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения

PDF Файл - Протокол 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 


PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, с приложения, съставляващи неразделна част

ЛИНК Изтегляне - ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖA

PDF Файл - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖA

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:
 

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА