> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.06.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Тера Ностра България“АД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-615 за Сграда със смесено предназначение и част от УПИ III-Озеленяване и рекреационни пространства /ПИ 67653.917.1030/ в кв.1 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян ц.ч.
Общественото обсъждане ще се проведе от 15.30 часа на 17.06.2019г. на адрес: Заседателна зала на „БКС“ ЕООД гр.Смолян, ул.“Хан Аспарух“, промишлена зона „Север“ .