ЗАПОВЕД №РД-0565 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.05.2019

Заповед №РД-0565 от 23.05.2019 г. на Кмета на община Смолян за утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД - №22 31 00 089.

Заповед №281 от 23.05.2019 г.  на Изпълнителен Директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД за образуване на 1 /един/ брой избирателна секция.