СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

22.04.2019

 

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК):

 

 

1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма по постоянен адрес чрез заявление по образец (Приложение №16-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс: 0301/6 24 26 или чрез електронно заявление до Кмета на Община Смолян на адрес: [email protected] или до кмета на кметство в населеното място по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявленията ще се приемат до 17.00 ч. на 11.05.2019 г. (събота) вкл.
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес се прилага копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден 20.05.2019 г. (понеделник) вкл. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

2. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено до кмета на общината/кметството в населеното място по настоящ адрес на лицето до 17.00 ч. на 11.05.2019 г. (събота) вкл.

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (Приложение № 18-ЕП от изборните книжа, утвърдени Решение № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК). Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите. Заявленията ще се приемат до 17.00 ч. на 11.05.2019 г. (събота) вкл.

4. Заявления до кмета на общината/кметството за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 9-ЕП от изборните книжа, утвърдени с Решение № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК) се приемат до 17.00 ч. на 18.05.2019 г. (събота) вкл.

Гражданите могат да подават по-горе цитираните заявления по постоянен/настоящ адрес в Приемна № 2 - ГРАО на Общинска администрация - Смолян всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч. или в кметствата по населени места в часовете от 08.30 до 17.00 ч.

През почивните дни – 11 и 18.05.2019 г. в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Смолян и в кметства на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за членове на Европейския парламент от Република България - 26 май 2019 г.”.