> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“,

ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е РАЗДЕЛЕНО НА 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“.


02.08.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка - прекратена


 21.06.2019 г.

PDF Файл - Решение за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 


Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

 

Книга І:

PDF файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, с приложения, съставляващи неразделна част, както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

EXCEL файл - ОП №1 - Дневен център EXCEL файл - ОП №2 - Планетариум

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №1 - Дневен център ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №2 - Планетариум

 

Книга ІІ:

PDF файлУКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файлПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:
 

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF файлМЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА