> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“,

ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е РАЗДЕЛЕНО НА 4 /ЧЕТИРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


30.01.2024 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП №2


13.01.2020 г.

PDF файл - Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1

PDF файл - Договор по обособена позиция № 1

ZIP Файл - Приложения


06.11.2019 г.

PDF файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции № 2, 3 и 4

ZIP Файл - Договор с Приложения по Обособена позиция № 2

ZIP Файл - Договор с Приложения по Обособена позиция № 3

ZIP Файл - Договор с Приложения по Обособена позиция № 4


27.09.2019 г.

PDF Файл - Решение

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6

PDF Файл - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП


30.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 4 /четири/ обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с мое Решение № 2 от 28.02.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.09.2019 г. от 09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


30.05.2019 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ с приложения по обособени позиции, както следва:

1. Приложения по Обособена позиция № 1:

 • PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1. - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII-540, 574 - ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“
 • EXCEL Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII-540, 574 - ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“
 • ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

2. Приложения по Обособена позиция № 2:

 • PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1. - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV-616 - ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“
 • EXCEL Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV-616 - ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“
 • ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

3. Приложения по Обособена позиция № 3:

 • PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1. - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“

4. Приложения по Обособена позиция № 4:

 • PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1. - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ - „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН “

Книга ІІ:

PDF ФайлУКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 1. PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1. - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 2. PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2. - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
 3. PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3. - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
 4. PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4. - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Книга ІV:

ОБРАЗЦИ:

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
WORD ФайлОбразец № 1 - Ценово предложение
WORD ФайлОбразец№2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
WORD ФайлОбразец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
WORD ФайлОбразец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата
WORD ФайлОбразец № 5 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Книга V:

PDF Файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА