> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“,

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“


08.12.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция 2

ZIP Файл - Приложения


17.08.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция 1

ZIP Файл - Приложения


17.01.2020 г.

PDF Файл - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

PDF Файл - Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


20.11.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане и оборудване за нови социални жилища в град Смолян“; Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 3 от 28.02.2019 г. вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на Обществени поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и документацията на интернет сайта на възложителя - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.11.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови предложения


15.10.2019 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за обществена поръчка

Книга І:

PDF файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ с приложени КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

EXCEL файл - Количествена сметка - Обособена позиция № 1 EXCEL файл - Количествена сметка - Обособена позиция № 2

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:

ОБРАЗЦИ:

WORD файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ZIP архив - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

WORD файл - Образец № 1 - Ценово предложение

WORD файл - Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

WORD файл - Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD файл - Образец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА