> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.  


06.11.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


16.08.2019 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол 1 

PDF Файл - Протокол 2

PDF Файл - Протокол 3 

PDF Файл - Протокол 4

PDF Файл - Протокол 5

PDF Файл - Протокол  по чл.181, ал.4 от ЗОП от 02.08.2019 г.


18.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП (съобщение за отваряне на ценовите предложения)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 24.07.2019 г. от 16:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


AOP Линк - Решение 

AOP Линк - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика