> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9007033 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9007033 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

03.10.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9007033 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

С предмет: „Разработване на обучителна програма, провеждане и организиране на практикум в изпълнение на проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничеоство", с акроним BORDER ACT, финансиран по договор за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г.

 

 1. Публична покана
 2. Приложение 1 - Техническа спецификация
 3. Приложение 2 - Указания към участниците
 4. Приложение 3 - Методика за оценка
 5. Образец 1 - Административни сведения
 6. Образец 2 - Декларация за наличност
 7. Образец 3 - Декларация за подизпълнители
 8. Образец 4 - Декларация от подизпълнител
 9. Образец 5 - Техническа оферта
 10. Образец 6 - Ценова оферта
 11. Образец 7 - Проект на договор