> Начало > Обществени поръчки > Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

02.10.2012

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

 

С предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество" с акроним BORDER ACT по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България” 2007 – 2013”.

 

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

 

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Количествена сметка Подобект 1
 4. Количествена сметка Подобект 2
 5. Индикативна количествена сметка
 6. Описание и специфични условия на поръчката
 7. Изисквания към участниците и указания
 8. Оценка на офертите
 9. Техническа оферта
 10. Ценова оферта
 11. Декларация за спазени изисквания за закрила на заетостта
 12. Списък на подизпълнителите
 13. Декларация от всеки подизпълнител
 14. Декларация за приемане условията на проекта на договор
 15. Проект на договор
 16. Списък на договори за услуги
 17. Списък на лицата
 18. Автобиография
 19. Декларация за ангажираност
 20. Декларация по чл. 166, ал.3 от ЗУТ