> Начало > Обществени поръчки > Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

02.10.2012

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

 

С предмет:  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Защита на населението и предотвратяване на риска от наводнения на кв. „Устово”, ж.к. „Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”

 

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Количествена сметка
 4. Описание и специфични условия на поръчката
 5. Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата
 6. Оценка на офертите
 7. Техническа оферта
 8. Ценова оферта
 9. Декларация за спазени изисквания за закрила на заетостта
 10. Списък на подизпълнителите
 11. Декларация от всеки подизпълнител
 12. Декларация за приемане условията на проекта на договор
 13. Проект на договор
 14. Списък на договори за услуги
 15. Списък на лицата
 16. Автобиография
 17. Декларация за ангажираност
 18. Декларация по чл. 166, ал.3 от ЗУТ