> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.09.2012

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН/НИ ПРОЕКТ/И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) С ПРОЕКТ: “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГР. СМОЛЯН - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ”.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

 

 1. Публична покана
 2. Приложение 1 - Техническо задание за проектиране
 3. Приложение 2 - Описание и специфични условия на поръчката
 4. Приложение 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата
 5. Приложение 4 - Методика за оценка на офертите
 6. Техническа оферта
 7. Ценова оферта
 8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта
 9. Списък на подизпълнителите
 10. Декларация от всеки от подизпълнителите
 11. Декларация за приемане на условията на проекта на договор
 12. Проект на договор
 13. Списък на договорите за проектантски услуги
 14. Списък на лицата
 15. CV
 16. Декларация за ангажираност