> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

25.09.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

 

 

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СМОЛЯН".

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

 
 

 

 1. Публична Покана
 2. Приложение 1 Техническа спецификация
 3. Количествена сметка към процедурата за дейност 1 
 4. Количествена сметка към процедурата за дейност 2
 5. Приложение 2 Описание и специфични условия на поръчката
 6. Приложение 3 Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата
 7. Приложение 4 Методика за оценка на офертите
 8. Образец 1 – Техническа оферта
 9. Образец 2 – Ценова оферта
 10. Образец 3 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд
 11. Образец 4 - Декларация относно ползването на подизпълнител
 12. Образец 5 – Декларация от подизпълнител относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката
 13. Образец 6 –Декларация за приемане на условията на проекта на договор
 14. Образец 7 - Проект на договор
 15. Образец 8 - Информация за общия оборот и оборота от извършване на строителни и монтажни работи
 16. Образец 9 - Списък на основните договори за строителство
 17. Образец 10 - Списък на ключовите специалисти
 18. Образец 11 - Професионални автобиографии
 19. Образец 12 - Декларация за ангажираност
 20. Образец 13 - Списък на техническото оборудване