> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“,

по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2.

Обособена позиция № 2: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“.

Обособена позиция № 3: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛ. 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“.


11.02.2021 г. 

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 1

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 2

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 3


20.08.2019 г. 

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №2 и №3

PDF Файл - Сключен договор по обособена позиция №3

PDF Файл - Приложения

PDF Файл - Сключен договор по обособена позиция №2

PDF Файл - Приложения


24.07.2019 г. 

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №1

PDF Файл - Сключен договор по обособена позиция №1

PDF Файл - Приложения


23.05.2019 г. 

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6

PDF Файл - Протокол №7


13.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2; гр. Смолян, ул. Карлък № 5; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“; Обособена позиция № 2: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22; гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов Център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“; Обособена позиция № 3: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2; гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8; гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16; гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 23 от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0012 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
УПРАВИТЕЛИ / ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ / ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.03.2019г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови предложения


28.01.2019 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Техническо задание

EXCEL Файл - Приложение №ЕО №1

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика