> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“,

ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е РАЗДЕЛЕНО НА 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


30.04.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция № 1

PDF Файл - Договор за подизпълнител

PDF Файл - Приложения към договор по обособена позиция № 1

PDF Файл - Договор по обособена позиция № 2

PDF Файл - Приложения към договор по обособена позиция № 2


18.01.2019 г.

PDF Файл - Решение за избор на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


17.12.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Смилян, община Смолян“; и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Смолян, община Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 22 от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0011 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2459


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
УПРАВИТЕЛИ / ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ / ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 20.12.2018 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобщение


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика