> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 В

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

09.10.2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН"


07.01.2019 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложение


11.12.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане на офертата и класиране на участниците в производство за възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП - чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)


09.10.2018  г.

PDF Файл - Покана и приложения