> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

20.09.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 


С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН И РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ЧЕРТИТЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2012/2013 ГОДИНА, 2013/2014 ГОДИНА И 2014/2015 ГОДИНА”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

 

Решение за промяна, удължаване на срока

Разяснение по повод постъпило искане с вх. № ДЛ007096 от 05.10.2012 г.

Разяснение по Обществена поръчка

Заглавна страница

ТОМ I

КНИГА I

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

КНИГА II

Обявление за обществена поръчка

 

ТОМ II

КНИГА I

Описание и специфични условия на поръчката

КНИГА II

Технически спецификации

КНИГА III

Количествена сметка за установяване на действително извършените работи

КНИГА IV

Указания към участниците в процедурата

КНИГА V

Критерий за оценка на офертите

КНИГА VI

 

ОБРАЗЦИ

 

Приложение № 1 - Оферта

Приложение № 2 - Техническа оферта

Приложение № 3 - Ценова оферта

Приложение № 4 - Информация за оборота

Приложение № 5 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

Приложение № 6 - Списък оборудване

Приложение № 7 -   Декларация подизпълнител

Приложение № 8 -   Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение № 9 -   Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение № 10 - Декларация условия

Приложение № 11 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение № 12 - Проект на договор