> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 в

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

17.08.2018

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет

„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН – I ЕТАП”

 


14.06.2019 г.

PDF Файл - Договор с приложения


28.08.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - Покана за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)