> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ГОДИНА“


07.12.2021 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 1

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 2

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 3

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 4

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 5

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 6

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 7

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 8

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 9

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 10

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 11

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 12

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 13

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 14

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 15

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 16

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 17

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 18

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 19

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 20

 


08.10.2019 г.

PDF Файл - Допълнително споразумение (Анекс)


01.02.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции

PDF Файл - Договор по обособена позиция №2

PDF Файл - Договор по обособена позиция №3

PDF Файл - Договор по обособена позиция №5

PDF Файл - Договор по обособена позиция №6

PDF Файл - Договор по обособена позиция №7

PDF Файл - Договор по обособена позиция №9

PDF Файл - Договор по обособена позиция №11

PDF Файл - Договор по обособена позиция №12

PDF Файл - Договор по обособена позиция №13

PDF Файл - Договор по обособена позиция №14

PDF Файл - Договор по обособена позиция №17

PDF Файл - Договор по обособена позиция №18

PDF Файл - Договор по обособена позиция №19

PDF Файл - Договор по обособена позиция №20


21.01.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №1,4,8,10,15,16

PDF Файл - Договор по обособена позиция №1

PDF Файл - Договор по обособена позиция №4

PDF Файл - Договор по обособена позиция №8

PDF Файл - Договор по обособена позиция №10

PDF Файл - Договор по обособена позиция №15

PDF Файл - Договор по обособена позиция №16

 


07.12.2018 г.

PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


29.11.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
п
о чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно:
Процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ГОДИНА“, разделена на 20 (двадесет) обособени позиции, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 18 от дата 09.08.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0010 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.12.2018 г. от 8:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобщение


20.11.2018 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор


13.08.2018 г.

PDF Файл - Решение

PDF Файл - Обявление


14.08.2018 г.

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

ZIP ФайлКнига I - Технически спецификации с приложения към тях

PDF Файл - Книга II - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

ZIP Файл - Книга III - Проект на договор с приложения към него

ZIP Файл - Книга IV - Образци

PDF Файл - Книга V - Методика