> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне б

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление

03.08.2018

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

„Периодични доставки на гориво за отопление за общинските институции и детските градини на територията на община Смолян“.


22.10.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Борсов договор № 654 от 19.09.2018 г.

PDF Файл - Договор за борсово представителство


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура