> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

18.09.2012

 

 


 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИТА И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.”

 

 

В изпълнение на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

 

Разяснение по повод постъпило искане с вх.  № ДЛ002675 от 04.10.2012 г.

Разяснение по повод постъпило искане с вх.  № ДЛ002675 ot 17.10.2012 г.

Документация

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Част I - Техническо задание

Част ІІ - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

Част ІІІ - Методика за оценка

Част ІV - Приложения

 
 

Проект „ По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, Схема за финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

 

 „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.