> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“


18.12.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена портъчка

PDF Файл - Договор

ZIP Архив - Приложения


31.10.2018 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6


20.09.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
УПРАВИТЕЛИ / ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ / ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.09.2018 г. от 13:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови предложения 


31.08.2018 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

ZIP АРХИВ - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ZIP АРХИВ - ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖA