> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

05.07.2018

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Смолян чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“.


20.08.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор за борсово представителство

PDF Файл - Борсов договор № 479


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура