> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

04.06.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“ 


12.11.2018 г.

PDF Файл - Допълнително споразумение (Анекс)


29.10.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


27.09.2018 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6


 17.09.2018 г.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения


 13.09.2018 г.

PDF ФайлПротокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

ЛИНК за изтегляне - Инвестиционен проект 

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд

PDF Файл - Методика