> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗО

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”

05.09.2012

 

Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:


„Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция на общински пътища: SML3245/ III – 863, Момчиловци – Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале; SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.
 

Документация по Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП

 

1.Техническо задание описание на предмет на поръчката

2.Описание и специфични условия на поръчката

3.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

4.Методика за оценка на офертите

5.1.Техническа оферта

5.2.Ценова оферта

5.3.Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта

5.4.Списък на подизпълнителите

5.5.Декларация от всеки от подизпълнителите

5.6.Декларация за приемане на условията на проекта на договор

5.7.Проект на договор

5.8.Списък на договорите за одитни услуги

5.9.Списък на лицата

5.10.CV

5.11.Декларация за ангажираност