> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПР

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

30.05.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


14.09.2022 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


24.01.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор за изпълнение с приложения


23.11.2018 г.

PDF Файл - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

PDF Файл - Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


05.11.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” с предмет „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя 10 от 28.05.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0005 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2326

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.11.2018 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП


13.08.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


15.06.2018 г.

PDF Файл - Разяснения по условията на обществената поръчка


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - Директива 2014/24/ЕС / ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1. - Количествена сметка

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ЕЕДОП - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

ZIP Файл - eЕЕДОП