> Начало > Обществени поръчки > производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

04.05.2018

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологичната поликлиника“


06.07.2018 г.

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Техническо предложение

PDF Файл - Ценово предложение


28.05.2018 г.

PDF Файл - Протокол от заседанията на комисия


14.05.2018 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF ФайлАОП - Информация в профил на купувача


PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обяза за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за оценка


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС