> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава X

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

17.05.2018

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.


06.12.2018 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


24.10.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка по еда на глава XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява: Ремонт на кухненски помещения и прилежащи пространства в административната сграда на Община Смолян


04.06.2018 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


17.05.2018 г.

PDF Файл - АОП - Информация в профил на купувача

PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС