> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005629 НА ПОРТАЛА ЗА ОБ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005629 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

28.08.2012

Предмет на обществената поръчка е:

„Доставка на лаптоп, настолна компютърна конфигурация, мултимедиен проектор с екран, 2 броя дигитални фотокамери, GPS устройство във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В1.12.03 от 14.04.2011 г. по проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/ по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., и изпълнението на ангажиментите на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за провеждане на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ КРЕПОСТ „КАЛЕТО” ПРИ ПРОХОДНА ПЕЩЕРА СЕЛО КОШНИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН И КРЕПОСТ „КАЛЕТО” КРАЙ ГРАД СМОЛЯН“.

 

Публична покана и приложения

Обявление - Част 1

Обявление - Част 2

Обявление - Част 3