> Начало > Обществени поръчки > Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на офе

Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.10.2018

Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“


04.12.2018 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


23.10.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производството по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП- чрез събиране на оферти с обява


 15.10.2018 г.

 PDF Файл - Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


05.10.2018 г.

PDF Файл - АОП - Информация в профил на купувача

PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Технически спецификации

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС