> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”


13.11.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


21.09.2018 г.

PDF Файл - Решение №19

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

 

 


29.08.2018 г.

PDF Файл - Съобщение

PDF Файл - Протокол №2


13.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица


във връзка с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:
„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”,
която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 7 от 02.03.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2263


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам за възобновяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет във връзка с влизане в сила на Разпореждане № РоткЗОП-105/30.03.2018г. за отказ от образуване на производство по постъпила жалба срещу решението ми за откриване на процедурата, подадена от „ПЪТНА МАРКИРОВКА“ ЕООД и заведена в деловодната система на Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-678-27.03.2018 г..
Въз основа на гореизложеното възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл.100, ал.11 от ЗОП, както следва:
 

Срок за получаване на оферти за участие
Дата: 19/06/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/06/2018 (дд/мм/гггг)    Местно време: 11:30 (чч:мм)
Място:
Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

PDF Файл - Съобщение за възобновяване на процедурата

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


28.03.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица

във връзка с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 7 от 02.03.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2263

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам за спирането на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет във връзка с постъпила жалба срещу решението на възложителя за откриване на процедурата, подадена от „ПЪТНА МАРКИРОВКА“ ЕООД и заведена в деловодната система на Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-678-27.03.2018 г., тъй като в жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.

Съгласно разпоредбата на чл.203, ал.3 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

PDF Файл - Съобщение за спиране на процедурата


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд

PDF Файл - Методика